skip to Main Content
Deze website wordt met goedkeuring van Tesmo geëxploiteerd door ESE International BV

1. Toepassing
Deze Algemene verkoop – en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en leveranties van ESE International BV . Afwijkingen van deze voorwaarden binden ESE International BV alleen wanneer zij dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Een verwijzing naar eigen voorwaarden, van welke aard ook, door afnemer wordt door ESE International BV niet aanvaard.

2. Offertes, prijzen en levering.
Offertes en prijzen  (steeds exclusief  b.t.w.) zijn vrijblijvend. ESE International BV is eerst gebonden na schriftelijke bevestiging van een opdracht. Prijzen van door ESE International te leveren producten  gelden af Veldhoven. Voor leveringen buiten Nederland zijn de prijzen eveneens af Veldhoven.
De door ESE International BV voor artikelen te berekenen prijzen zijn die welke bij  haar gelden op de dag der levering. Deze prijzen zijn af Veldhoven Prijswijzigingen worden direct doorgevoerd en berekend naar de klant. Afnemer kan nimmer aanspraak maken op levering tegen oude prijzen, indien een prijswijziging hem door welke oorzaak dan ook niet bekend is geworden.
ESE International BV is gerechtigd, indien en waar zij dit noodzakelijk acht, levering op te schorten totdat de kredietwaardigheid van afnemer naar de mening van ESE International BV voldoende is aangetoond.

3. Levertijden
Opgegeven levertijden zullen door ESE International BV naar beste vermogen worden nagekomen. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook,  zal de afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit desbetreffende overeenkomst of uit enige met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4. Betaling, rente en kosten.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro’s, exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen;
ESE International biedt 4 betalingsmogelijkheden: betaling vooraf,  per iDEAL, op rekeningen en contant bij afhaal. Het op rekening bestellen kan alleen na schriftelijk akkoord van ESE International
Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de wederpartij van enige door hem verschuldigde bedragen, is zij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is de wederpartij tevens een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente plus 2% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het opeisbare factuurbedrag aan ESE International verschuldigd te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele betaling;

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van of compensatie.
Alle op de invordering vallende kosten – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht te bedragen tenminste 15% van het in te vorderen bedrag. ESE International BV is slechts gehouden de hoogte van de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die genoemde 15% te boven gaan.

5. Eigendomsvoorbehoud
Tot aan de algehele voldoening van de door afnemer aan ESE International BV verschuldigde betalingen behoud ESE International BV de eigendom van alle door haar geleverde goederen.
Afnemer zal de door hem geleverde goederen, zolang geen algehele betaling van het aan ESE International BV toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden, verhuren of op welke wijze of op welke titel ook uit zijn macht brengen, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent waarbij het verkopen van het geleverde doel is.

6. Garantie en aansprakelijkheid
ESE International BV verleent op de door haar geleverde produkten de normale  garantie welke door de  fabrikant wordt samengesteld. garantie verleend overeenkomstig het oorspronkelijke garantiecertificaat.
ESE International BV is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan de zijde van de afnemer of derden opgekomen in verband met door ESE International BV geleverde goederen of diensten.

7. Reclames
Reclames dienen door afnemer binnen veertien dagen na aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij ESE International BV schriftelijk te zijn ingediend.
Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

8. Retourneren/Ruilen
Retourzendingen kunnen in overeenstemming met het herroepingsplicht uit de Wet Verkoop op afstand binnen 30 dagen na ontvangst teruggezonden worden. De retourzendingen die binnen deze termijn vallen zullen in overleg en met retournummer teruggezonden worden.
Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking van het produkt onbeschadigd is.
Wederpartij kan een artikel in geen geval terugsturen indien er sprake is van één of meer van de volgende situaties:
–     Het artikel was speciaal op maat gemaakt;
–     Het artikel is gedurende de periode dat u het op zicht had gebruikt of beschadigd geraakt;
–     Het artikel bevindt zich niet in de originele onbeschadigde fabrieksverpakking
(een met zorg opengemaakte verpakking wordt door ESE niet als beschadigde verpakking beschouwd);
–     Het artikel kan door haar aard niet worden teruggezonden;
–     Het betreft apparatuur/programmatuur waarvan de verzegeling is verbroken;
–     Kleding met voor de wederpartij aangebrachte opdrukken.
De verzendkosten voor het retourneren van de producten worden door de klant betaald.
Na ontvangst zullen de goederen gecrediteerd worden voor 85% van de originele factuurwaarde.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

9. Risico
Door afnemer bij ESE International BV bestelde goederen reizen voor risico van de afnemer tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

10. Overmacht
Overmacht-  waaronder wordt verstaan elke van de wil van ESE International BV onafhankelijke omstandigheid, met begrip van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, stagnatie in toevoer van energie, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van ESE International BV of haar leverancier, waardoor nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk wordt verhinderd – geeft ESE International BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten  voor ten hoogste 6 maanden dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat ESE International BV tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

11. Klachtenregeling
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoering antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschik dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

12. Geschillen
Alle geschillen tussen ESE International BV en haar afnemers zullen, tenzij ESE International BV anders verkiest, bij uitsluiting worden berecht door de competente rechter van de plaats van vestiging van ESE International BV,zulks met inbegrip van de President van de arrondissementsrechtbank rechtdoende in kort geding: Nederlands recht is van toepassing.

Back To Top
×Close search
Zoeken